1Kiktenko, V
1A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine. 4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2017, 1-2:12-21
https://doi.org/10.15407/chinesest2017.01.012
Section: History, philosophy and science of China
Language: Ukrainian
Abstract: 

The article investigates the origin of the philosophy of science and technology in China in 1920–1949 under the influence of logical positivism, the existence of this branch in 1949–1987 in the form of Marxist dialectics of nature and further development on the basis of the synthesis of ideas of classical Chinese philosophy and Western philosophy. The general value of Jin Yuelin’s and Hong Qian’s works for the formation of the philosophy of science in China is revealed. It is noted that in the PRC the philosophy of science, the philosophy of technology and the philosophy of nature originally existed under the name of “dialectic of nature”, but today it is a “philosophy of science and technology”, which has substantive differences from the original direction in Western science. Philosophy of science and technology in China went beyond Marxist philosophy, since it assimilated the methodology of Western philosophy of science, sociology of science, history of science, science of science, economics, political science, gender studies and other disciplines. There are presented the main directions of philosophy of science and technology in China: 1) analysis of the concepts of historicism, post-realism, realism, anti-realism, scientific rationality; 2) the study of the development of specific scientific areas – the philosophy of social sciences, the philosophy of physics, the philosophy of biology; 3) work in the field of cognitive science and related linguistic philosophy, philosophy of consciousness and cognitive psychology.

Keywords: China, dialectics of nature, philosophy, philosophy of science, philosophy of science and technology, philosophy of technology, science, technology

Full text (PDF)

References: 
 1. Chen, Changshu (1999), Jishu zhexue yin lun, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 2. Chen, Changshu (2000), Zhe xue shi ye zhong de ke chi xu fa zhan, China Social Sciences Press, Beijing. (In Chinese).
 3. Chen, Changshu (2002), Chen Changshu jishu zhexue wenji, Northeastern University Press, Shenyang. (In Chinese).
 4. Chen, Yunquan, ed. (2002), Zhongguo zhexue nianjian, Philosophical Research, Beijing. (In Chinese).
 5. Cheng, Sumei (2008), Lilun yu shizai, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 6. Fei, Duoyi (2004), Kexue heli xing, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 7. Gong, Yuzhi (2005), Ziran bianzhengfa zai zhongguo, Beijing daxue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 8. Guo, Y. (2014), “The Philosophy of Science and Technology in China: Political and Ideological Influences”, Science & Education, Vol. 23 No 9, p. 1835–44. https://doi.org/10.1007/s11191-014-9675-0
 9. Gui, Qiquan and Gao, Ce (2008), Guifan chang lun de zhexue tanjiu, Kexue chuban she,  Beijing. (In Chinese).
 10. Guo, Guichun (2007), Yinyu, xiuci yu kexue jieshi, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 11. Guo, Guichun and Cheng Sumei, eds. (2009), Dangdai kexue zhexue wenti yanjiu, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 12. Hong, Qian (1989), Weiyena xuepai zhexue, Shangwu yin shuguan, Beijing. (In Chinese).
 13. Hong, Qian (1990), Luoji jingyan zhuyi wenji, Sanlian shudian (xianggang) gongsi, Xianggang. (In Chinese).
 14. Jin, Yuelin (2005), Luoji, Zhongguo renmin daxue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 15. Li, Jianhui (2006), Zouxiang jisuan zhuyi, Zhongguo shuji chuban she, Beijing. (In Chinese).
 16. Li, Xia (2010), “Lun sixiang yuyan yu xinli biaozheng zhong de yuyi jiazai wenti”, Ziran bianzhengfa yanjiu, Vol. 1, p. 1–5. (In Chinese).
 17. Li, X. (2011), “Philosophy of Science and STS in China: From Coexistence to Separation”, East Asian Science, Technology and Society, Vol. 5 No 1, p. 57–66. https://doi.org/10.1215/18752160-1257129
 18. Liu, B. (2011), “Advantages and Disadvantages: Some Reflections on Philosophy and STS Studies in Mainland China”, East Asian Science, Technology and Society, Vol. 5 No 1, p. 67–72. https://doi.org/10.1215/18752160-1257693
 19. Liu, Xiaoli (2003), “Jisuan zhuyi zhiyi”, Zhexue yanjiu, Vol. 4, p. 88–94. (In Chinese).
 20. Ma, Lei (2006), Chongtu yu xietiao  Kexue heli xing xin lun, Shangwu yin shuguan, Beijing. (In Chinese).
 21. Mao, Zedong (1958), Shijian lun, Wenzi gaige chuban she, Beijing. (In Chinese).
 22. Marx, K. (2008), Capital (a new abridgement), Oxford University Press, Oxford, UK.
 23. Sun, Y. (2002), “How could DN be changed into STS?”, Studies in Dialectics of Nature, Vol. 18, No 12, p. 59.
 24. The Compilation Group (1982), Explanation of Engels’ dialectics of nature, Chinese People’s University Press, Beijing, China.
 25. The Ministry of Education (2004), Conspectus of dialectics of nature, Higher Education Press, Beijing, China.
 26. Wan, Xiaolong (2006), Fan-fu la sen de liangzi lixue zhexue yanjiu, Zhongshan daxue chuban she, Guangzhou. (In Chinese).
 27. Wang, Qian (2002), Jishu xiandaihua de wenhua zhiyue, Dongbei daxue chuban she, Shenyang. (In Chinese).
 28. Wang, Qian (2004), Zhongguo jishu sixiang shi lun, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 29. Wang, Qian (2006), Zhongguo keji lunli shi gang, Renmin chuban she, Beijing. (In Chinese).
 30. Xing, Dongmei (2008), Shijian de kexue yu keguan xing huigui, Kexue chuban she, Beijing. (In Chinese).
 31. Yin, Dengxiang (1997), Shidai de huhuan: Kexue jishu yu shehui daolun, Shanxi renmin jiaoyu chuban she, Xi’an. (In Chinese).
 32. Yin, Dengxiang (2007), Kexue, jishu yu shehui gailun, Gaodeng jiaoyu chuban she, Beijing. (In Chinese).
 33. Yin, Jie (2006), “Dangdai xifang shehui kexue zhexue de yanjiu xianzhuang, qu shihe yiyi”, Zhōngguó shèhuì kēxué, Vol. 3, p. 26–38. (In Chinese).
 34. Zeng, G. (2003), “Towards science and technology studies”, Studies in Science of Science, Vol. 21 No 1, p. 1–6.
 35. Zeng, Guoping (2003), “Lun zouxiang kexue jishu xue”, Kexue xue yanjiu, Vol. 21, p. 1–7. (In Chinese).