Гандзюк, ОМ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:7-15
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.007
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті йдеться про фантастичні якості героїв китайських та українських народ- них казок. Наголошено, що в українській народній творчості репрезентовано багато видів прози, створеної народом протягом багатьох віків. Дослідники усної народної творчості виокремлюють прозу, яку називають власне художньою (казковою) і відно- сять сюди казки, байки, анекдоти. До документальної, або не казкової, прози належать легенди, перекази та оповідання. Кожна з названих груп вирізняється власними осо- бливостями та призначенням у побуті. Пояснено, що казка – це найчастіше оповідання в прозі. Йому властива усталена ком- позиція про фантастичні або вигадані дії героїв. Цей жанр має давнє походження і корис- тується в народі значною популярністю, оскільки в казках добро торжествує над злом. Підкреслено, що казки кожного народу мають свою специфіку. Але казки різних народів мають дещо спільне. Це стосується китайських та українських казок. У казках цих народів показані фантастичні якості деяких персонажів. Такими якостями наді- лені чоловіки і жінки, які зображені в казках. Акцентовано на тому, що в деяких китайських казках її герої мають такі фантас- тичні якості, які дозволяють їм залишатися неушкодженими за будь-яких обставин. Цих героїв не можна вбити зброєю, повісити, утопити і подібне. На відміну від китай- ських казок, в українських казках такими фантастичними якостями наділені не голо- вні персонажі казки, а подорожні, яких вони зустрічають на своєму шляху. І ці зустрі- чі допомагають головним персонажам залишитися живими в критичних ситуаціях і здобути перемогу над ворогами. Об’єднує героїв казок обох народів те, що завдяки цим фантастичним якостям персонажі перемагають у боротьбі за справедливість, бо не бояться боротися зі злом. Тому казки, де діють такі герої, мають щасливий фінал. Пояснено, що фантастичні якості жіночих персонажів у китайських та українських народних казках виникли після того, як жінки були кимось зачакловані. Істота, яка зачаклувала цих жінок, може бути батьком або сторонньою особою, навіть казковою твариною. Названо дослідників китайських та українських народних казок.

Ключові слова: герої казок, казка, китайські народні казки, українські народні казки, усна народна творчість, фантастичні якості

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Китайські народні казки: для молодшого шкільного віку / упоряд., вступ­не слово та переказ з кит. І.К. Чирка; мал. О.М. Михайлової-Родіної. Київ : Веселка, 1991. 159 с.
  2. Лановик М.Б, Лановик З.Б. Українська усна народна творчість : підручник. Київ : Знання-Прес, 2003. 591 с.
  3. Руснак І. Є. Український фольклор : навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2012. 2-ге вид., стереотип. 304 с.
  4. Українські народні казки: для молодшого та середнього шкільного віку / упоряд. та передм. Л.Ф. Дунаєвської. Київ : Веселка, 1990. 3-тє вид. 271 с.