Михтуненко, ВВ, Жуков, ОВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:111-123
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.111
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджується зміна позиції Китаю у світовій економіці в ІІ пол. ХХ – на по- чатку ХХІ ст. Зазначається, що Китай на сучасному етапі є одним із провідних центрів формується системи світового господарства, зосереджуючи в собі значну частину еконо- мічного потенціалу планети. У статті на основі аналізу динаміки ключових економічних показників оцінюється зміна ролі Китаю у світовій економіці в пореформений період. Ви- значається, що Китай з периферії став лідером світової економіки. Підйом економіки Ки- таю забезпечувався вдалим поєднанням багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. У статті аналізуються причини економічних змін, що відбулися в Китаї. Визнача- ється, що реформи 90-х рр. ХХ ст. характеризуються швидким зростанням економіч- ної потужності КНР, покращенням добробуту населення країни, а також зміцненням місця держави на міжнародній арені. У статті зазначається, що при підтримці інозем- них інвестицій на ранніх етапах Китай перетворився на інвестора. Незважаючи на швидкі темпи економічного зростання, Китай зіткнувся з нови- ми проблемами, характерними для всіх країн, що розвиваються. Бурхливий розвиток КНР потягнуло за собою серйозні екологічні, економічні та політичні наслідки: по- чинаючи від забруднення навколишнього середовища до збільшення рівня корупції і відставання певних регіонів від загальних темпів розвитку країни. Вирішення визна- чених проблем передбачає здійснення низки заходів, ініційованих китайським урядом в найближчий час: переорієнтація зовнішньої торгівлі на країни, що розвиваються, реформи на ринку інвестицій, впровадження технології «зелена економіка», реформу- вання ринку нерухомості, створення нових органів контролю та реформа вже діючих органів, оновлення екологічного законодавства. У статті висувається припущення про те, що станеться зі світовою економікою при спаді китайської економіки. Визначається, що, не дивлячись на досить швидке економічне зростання за останні 40 років і прогноз того, що в майбутньому економі- ка Китаю стане першою в світі, але на даний момент економіка Китаю знаходиться в складній ситуації. Різкий стрибок та орієнтація на глобальне виробництво допо- могли країні добитися успіху, але наслідки використання економічної моделі помітні вже сьогодні. У висновку статті оцінюються перспективи збереження за Пекіном ролі «всесвітньої фабрики».

Ключові слова: «всесвітня фабрика», «економічне диво», інноваційна модель, Китай, світове господарство

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Богиня Д.П. Реформи і китайське «економічне чудо»: ґенеза та прогноз. Історія народного господарства та економічної думки України. 2007. Вип. 39-40. С. 96–110.
 2. Гавриленко А.В. Місце КНР у сучасній світовій економіці в умовах гло­бальних трансформацій. Науковий вісник Херсонського державного універси­тету. 2017. Вип. 26(1). С. 29–33.
 3. Карпов М.В. Замкнутый круг «китайского чуда». Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. 292 с.
 4. Цинь Ю. Китай: влияние внешней торговли на ускоренный рост. Москва : Мир, 2016. 201 с.
 5. Чень Цзюнь. Аналіз динаміки та перспектив зовнішньоїторгівлі КНР. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 123. С.161–172.
 6. Чжунго тунцзи няньцзянь 2018. [Статистичний щорічник Китаю 2018] [на кит. мові]. Пекін. 2018. Розд. 162. URL : http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/ indexeh.htm. (дата звернення: 15.02.2021).
 7. Чжунго тунцзи няньцзянь 2019. [Статистичний щорічник Китаю 2019] [на кит. мові]. Пекін. 2019. URL : http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 2019/indexeh. htm. (дата звернення: 15.02.2021).
 8. Douglass C. North. The Chinese menu (for development). Wall Street Journal. 2005. April 7, available a t: https://www.wsj.com/articles/SB1112835 14152300351. (accessed 19 January 2021).
 9. Нuang Y. Capitalism with Chinese characteristics: entrepreneurship and the state. Cambridge : Cambridge University Press. 2008.
 10. Qiwen Lu. China’s Leap into the Information Age: Innovation and Organization in the Computer Industry. New York, Oxford University Press. 2000.
 11. Wei H., Zhao Ch.M. The Structure of China`s Imports: A New Framework. China & World Economy. 2015. Vol. 23. Is. 5. P. 85–103.
 12. Wei Liang. China’s WTO Negotiation Process and its Implications. Journal of Contemporary China. 2002. Vol.11(33). P. 683–719.
 13. Statistical Communique of the People’s Republic of China on the 2015 National Economic and Social Development / National Bureau of Statistics of China. 29.02.2016. URL : http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201602/ t20160229_ 1324019.html (accessed 26 January 2021).