Родіонова, ТА, Якубовський, СО, Кочарян, ВГ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:124-136
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.124
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Процес міграції є важливою частиною глобалізації. Він впливає на соціально-еко- номічну ситуацію в усіх країнах та спричиняє зміни в потенційному економічному зростанні. З економічної точки зору еміграційні потоки з Китаю, з одного боку, змен- шують пропозицію висококваліфікованої робочої сили на національному ринку праці (це пов’язано, перш за все, з виїздом громадян у розвинені країни, які зацікавлені у за- лученні кваліфікованих фахівців), з іншого – збільшують грошові перекази в країну. Од- нак, згідно з дослідженням, збільшення грошових переказів у країну в цілому стримує економічне зростання, оскільки негативний вплив надходження додаткової іноземної валюти на валютний курс та відтік, обумовлений міграцією, висококваліфікованих фа- хівців переважає позитивний вплив грошових переказів на сукупний попит в економіці. Китай як країна, яка стикається з проблемами старіння населення, зазнає змін на ринку праці, тому йому потрібна додаткова робоча сила для підтримки темпів зростання ви- робництва та технологій. В останні роки уряд Китаю створив кілька програм із залу- чення висококваліфікованих кадрів із закордонних країн. В результаті обсяг мігрантів з інших країн щороку постійно збільшується, тоді як рівень мігрантів-біженців зали- шається незмінним. Водночас стримуючими факторами для ефективності реалізованих ініціатив є високий рівень бюрократизації та недостатньо реформована законодавча база у сфері міграції. Крім того, попередні обмеження руху населення мали негативні наслідки у вигляді економічної нерівності в країні між сільськими районами та містами. Вектор розвитку Китаю в галузі міграційних процесів є позитивним, проте поки що Ки- тай не повною мірою використовує всі переваги глобального міграційного руху.

Ключові слова: ВВП, грошові перекази, Китай, міграційні процеси, ринок праці

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Антонюк Л.Л., Гальперіна Л.П. Інноваційно-технологічні виміри страте­гічного партнерства України та Китаю. Україна-Китай. Київ : «MyCityPrint». 2018. № 13. С. 46–53.
 2. Зуб М.Я. Особливості сучасноїкитайськоїмоделі ринку праці та його інфраструктури. Економічний простір. 2020. № 156. С. 187–191.
 3. Кислицина О.В. Особливості міграційних процесів КНР. 2015. URL : h t t p s : / / i r . k n e u . e d u . u a / b i t s t r e a m / h a n d l e / 2 0 1 0 / 2 1 6 8 3 / 6 0 - 6 2 . pdf?sequence=1&isAllowed=y (отримано 2 січня 2021).
 4. Коляда О.В. Оцінка сучасного стану економіки Китаю. (2019). URL : http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/3950/1/2773_IR.pdf (отримано 12 січня 2021).
 5. Мірзоєв Д.Ш. Особливості формування міграційних потоків під впли­вом переструктуризаціїринку праці. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2019. № 4. С. 76–83.
 6. Українець Л.А. Ініціатива «Пояс і Шлях» як основа нарощування економіч­ноїекспансіїКитаю. Науковий вісник Ужгородського національного універ­ситету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 3. С. 109–113.
 7. Оснач А.М. Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікова­ноїімміграціїз використанням досвіду Сінгапуру та Японії. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викла­дання соціально-політичних дисциплін. 2017. № 22. С. 50–56.
 8. Стаканов Р.Д. Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженоїеміграціїдо імміграційного центру. Актуальні проблеми міжнародних відно­син. 2013. № 2. С. 168–173.
 9. Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С. Міжнародна міграція в умовах глобалі­зації: закономірності і тренди. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. № 2. С. 214–220.
 10. Якубовський С.О., Цевух Ю.О. Міжнародна міграція робочоїсили як чин­ник економічного розвитку країн: Монографія. Одеса. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 2017. 274 с.
 11. Anokhina, E.S. (2012), “The new Chinese migration policy and its regulation”, Tomsk: Tomsk State University, 248 p.
 12. Baron R.M. & Kenny, D.A. (1986), The moderator – mediator variable distinction in social psychological research, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173–82.
 13. Chinese Ethnic Groups (2020), “Overview Statistics”, UNC Chapel Hill Libraries, available at: URL : https://guides.lib.unc.edu/china_ethnic/statistics (accessed 15 January 2021).
 14. Fang, T., & Lin, C. (2020), “Minimum wages and employment in China”, in Minimum Wages in China, Palgrave Macmillan, Singapore, pp. 71-112, available at: URL : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2421-9_4 (accessed 5 January 2021).
 15. Facchini, G., Liu. M., Mayda, A. & Zhou, M. (2019), “China’s “Great Migration”: The impact of the reduction in trade policy uncertainty”, Journal of International Economics, Volume 120, pp. 126–144.
 16. Li, W., Lo, L., Lu, Y., Tan, Y., & Lu, Z. (2020). “Intellectual migration: considering China”, Journal of Ethnic and Migration Studies, pp. 1-21, available at: URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2020.1739393 (accessed 22 December 2020).
 17. Lin, Y., Ma, Z., Zhao, K., Hu, W. & Wei, J. (2018), The Impact of Population Migration on Urban Housing Prices: Evidence from China’s Major Citie», Sustainability, 10, no. 9: 3169, available at: URL : https://doi.org/10.3390/su10093169 (accessed 12 February 2020).
 18. OECD (2020), “Population in China”, available at: URL : https://data.oecd.org/pop/population.htm (accessed 15 December 2020).
 19. Population Pyramide in China (2020), available at: URL : URL : https://www.populationpyramid.net/china/2020/ (accessed 5 December 2020).
 20. Trading Economics Database (2021), “China Economic Indicators” available at: URL : https://tradingeconomics.com/china/indicators (accessed 19 February 2021).
 21. Wang, C., Akgüҫ, M., Liu, X., & Tani, M. (2020), “Expropriation with hukou change and labour market outcomes in China”, China Economic Review, Vol. 60, p. 101391, available at: URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S1043951X1930152X (accessed 22 November 2020).
 22. Word Bank Data (2020) “Inward Migraton Remittance”, available at: URL : https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Inward%20Remittance%20 Flows%20-%20October%202020.xlsx (accessed 22 December 2020).
 23. Word Bank Data (2020) “Outward Migraton Remittance”, available at: URL : https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Outward%20remittance%20 flows%20-%20October%202020.xlsx (accessed 22 December 2020).
 24. World Bank Database (2020), available at: URL : https://data.worldbank.org/ indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN (accessed 29 December 2020).
 25. World Migration Report (2020), International Organization For Migration, available at: URL : https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (accessed 29 December 2020).
 26. Yakubovskiy, S., Giorgio Dominese, Tetiana Rodionova & Julia Tsevukh (2020) “Impact of International Migration Flows on the European Union and Ukraine”, Journal Transition Studies Review, Vol. 27, Issue № 2, pp. 83–98.