Білокопитова, Н, К. Гуессаб, Е
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:173-183
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.173
Рубрика: Китай та його сусіди
Мова: українська
Анотація: 

Специфіка сучасного буття суспільства стикається з новими викликами, які супро- воджуються інформаційними війнами, розмиванням культурних цінностей, кризою національних ідентичностей. Протистояти цим викликам можна через консолідацію зусиль, через пошук некласичних підходів, через пошук об’єднуючої ідеї. Взявши за основу підхід Ж.-Л. Нансі, соціальне буття розглядаємо як взаємодію різноманітних асоціацій та як пізнання онтології таких спільнот. Тому актуальним питанням буде дослідження комплексу взаємозалежних соціаль- них, економічних, політичних, правових, релігійних відносин, які виникають у процесі існування та розвитку цивілізаційного діалогу між Китаєм, Азією та арабським світом. З появою у соціально-філософському колі питань категорій «співіснування» або «спів-буття разом» свідчили про кардинальні зсуви у традиційній метафізичній дум- ці. Ще у Роботах М. Хайдеггера концепція «буття» дорівнювалась до «спів-буття», за змістом рівним «логосу» Геракліда. Сама суть буття презентувалась поза межами категорій часу та простору. Дослідження і осмислення еволюції етнокультурних контактів Китаю з оточуючи- ми народами було одним з основних питань соціальних наук. Постановка основних теоретичних проблем з розробки концепції співіснування Китаю з Азією та арабським світом стає актуальною і тепер, коли зросло залучення Китаю до проблем Близькос- хідного регіону та зросло прагнення до більшої економічної інтеграції економіки КНР з країнами Азії і Північної Африки. Тобто, створивши новий концепт спів-буття, КНР презентує філософію мирного співіснування «Один пояс, один шлях». Усе багатство людської культури неможливо спростити та уніфікувати в рамках однієї геополітичної, економічної і культурної па- радигми, але навчитися «співіснувати разом» (за Ж-Л. Нансі) приведе до усвідомлен- ня крихкості всієї людської цивілізації та унікальності складників її соціокультурних утворень.

Ключові слова: китайський іслам, концепт мирного спів-буття, сіноцентрична концепція буття, співіснування, уйгури, Шовковий шлях XXI століття

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Базанова Е.А. Трансформация религиозных течений в современном китайском исламе, 2009, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-religioznyh-techeniy-v... (accessed 5 February 2021).
 2. Баринова Е.Б. Этнокультурные контакты Китая с народами Центральной Азии в древности и средневековье. Москва : Изд-во ИЭА РАН, 2013. 419 с. С. 69–70, available at: http://static.iea.ras.ru/books/Barinova_2013.pdf (accessed 5 February).
 3. Баринова Е.Б. Отношения Китая с народами Центральной Азии после открытия Шелкового пути в исследованиях XX в., 2016, available at: https:// cyberleninka.ru/article/n/otnosheniya-kitaya-s-narodami-tsentralnoy-azii-posle-otkrytiya-shelkovogo-puti-v-issledovaniyah-xx-v/viewer (accessed 5 February).
 4. Гуцало С.Є. Близькосхідна політика КНР на сучасному етапі. In: Україна– Китай – 25 років співробітництва : результати та перспективи. «Один пояс, один шлях» : монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М. Олій­ник. Київ : ДУ «Інститут всесвітньоїісторіїНАН України», 2018. С. 113–121, available at: http://elibrary.ivinas.gov.ua/4656/1/Blyzkoskhidna%20polityka%20 KNR%20na.pdf (accessed 13 February).
 5. Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI сто­ліття.) Київ, 2018. 388 с. С. 8, available at: https://sinologist.com.ua/wp-content/ uploads/2020/02/Kiktenko_2018_web.pdf (accessed 5 February 2021).
 6. Ли Синь, Ислам на Северо-Востоке Китая: философско-религиоведческий анализ : автореф. дис. ... к-та филос. наук, ВАК РФ 09.00.13, Благовещенск, 2009. 49 с., available at: https://www.dissercat.com/content/islam-na-severo-vostoke-kitaya-filosof... (accessed 12 February 2021).
 7. Ли Синь. Некоторые особенности ислама в китайской культуре, III Международный научно-образовательный форум «Хэйлунцзян Приаму­рье» : сборник материалов Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, 3 октября 2019 г. Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема, 989 c., available at: http://pgusa.ru/sites/default/files/news/6159/sbornik_ heylunczyan-priamure_-_3_okt._2019.pdf (accessed 12 February 2021).
 8. Мавлонова А.С. Ислам в СУАР как фактор политической нестабильности КНР, 2018, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/islam-v-suar-kak-faktor-politicheskoy-... (accessed 5 February 2021).
 9. Мануков С. Китай и соседи: хрупкое равновесие, EADaily, 2016, available at: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/16/kitay-i-sosedi-hrupkoe-ravnovesie (accessed 5 February 2021).
 10. Синьхуа Новости. Посол Китая в Марокко: Марокко намерено при­нять активное участие в реализации инициативы «Один пояс, один путь». 29.06.2015, СИНЬХУА Новости, available at: http://russian.news.cn/china/2015- 06/29/c_134366295.htm (accessed 5 February 2021).
 11. Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несет Центральной Азии экспансия Китая, 25.03.2020, available at: https://carnegie.ru/commentary/81265 (accessed 5 February 2021)
 12. Fairbank John K. The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations. Pp. xii, 416. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 1968.
 13. RT news. China offers military help to Iraq to defeat ISIS, 14.12.2014 – report. RT news, available at: https://www.rt.com/news/214243-china-iraq-military-isis. (accessed 5 February 2021).