Березінська, ОВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:184-193
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.184
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджується лінгвістична ситуація в Китаї, яка характеризується вза- ємодією сучасної китайської мови путунхуа з багатьма діалектами. Кожен діалект має свої особливості, але водночас між ними наявні різні взаємопроникні зв’язки. Різно- манітність аспектів, послідовно пов’язаних у часі, що дозволяють детально вивчити суспільство, дає змогу простежити його розвиток протягом декількох століть. У ході нерівномірного процесу соціально-економічного розвитку китайського етносу та його підрозділів неминуче проявилися специфічні риси в економіці та культурі певних груп китайців. Дослідники намагалися розрізнити публічні функції діалекту та різні типи розмовної койне. Розглядаються спроби розмежувати публічні функції діалекту та різ- ні типи бесіди койне. Це питання вимагає подальшого вивчення. Особливу увагу слід приділити розмежуванню діалекту у вузькому значенні цього слова та різноманітнос- ті мовлення койне. Актуальність нашого дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвістики до зон міжмовної взаємодії, вивченням існування мов в умовах мовного контакту. У цьому разі культурний аспект у мовознавстві виражається двосторонньо. Перший – це вивчення специфіки взаємодії та взаємовпливу двох систем: мови та культури. Другий – розкриття особливостей ментальності та світогляду культурної спільноти, частково об’єктивованих мовою. Вивчення цього підходу, його впливу на подальший розвиток теорії мовної особистості дозволяє інтегрувати різні результати в основний потік єдиної лінгвістичної парадигми. Це допомагає визначити характер та ефективність міжетнічних відносин відповідно до частоти та глибини контактів, ступеня рівності прав, кількості взаємин взаємодіючих спільнот; ступінь мовних, пси- хологічних та релігійних відмінностей. У дослідженні використовувались аналітичні та описові методи, метод порівняльного та системного аналізу.

Ключові слова: койне, культурний аспект, місцеві діалекти, мовний контакт, путунхуа

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латиниза­ция. Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. С. 11–155.
 2. Васильев JI.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. Москва : Наука, 1978. 364 с.
 3. Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. Москва : Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. 240 с.
 4. Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. Москва : Научная книга, 1996. 207 с.
 5. Завьялова О.И. Путунхуа: от «языка чиновников» к языку среднего класса. Москва : Проблемы Дальнего Востока. № 2, 2019. С. 151–155.
 6. Звонська Л.Л., Корольова Н.В., Лазер-Паньків О.В. та ін. Енциклопедичний словник класичних мов. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 265.
 7. Карлгрен Б. Легенды и культы Древнего Китая. Санкт-Петербург : Издательская группа «Евразия», 2000. 352 с.
 8. Конрад Н.И. О литературном языке в Китае и Японии. Вопросы языкознания. Москва : Изд-во АН СССР, 1954. С. 25–40.
 9. Крюков М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и но­вого времени. Москва : Изд-во «Наука», 1987. 414 с.
 10. Стариков В.С. Материальная культура китайцев северо-восточных провин­ций КНР. Mосква : Изд-во «Наука», 1967. 252 с.
 11. Тарасова И.А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. Саратов : СГУ, 2003. 120 с.
 12. Херсковиц М. Проблема, метод и теория в афроамериканских исследовани­ях. / Пер. В.Г. Николаева. Москва. 2010. Том XII. С. 31–47.
 13. Шмидт П.П. Опыт Мандаринской грамматики с текстами для упражнений: пособие к изучению разговорного китайского языка Пекинского наречия. Вла­дивосток : Тип. Т-ва Сущинский и К-о, 1902. 488 с.
 14. Юань Цзяхуа. Диалекты китайского языка. Mосква : Изд-во «Наука», 1965. С. 31–35.
 15. Wittfogel К.A. History of Chinese Society : Liao, 907–1125 by Feng Chia-Sheng and Karl August Wittfogel. Publisher : Literary Licensing. 2012.
 16. Астрахан Е.Б.. Завьялова О.И., Софронов М.В. Диалекты и национальный язык в Китае. Mосква : Изд-во «Наука», 1985. 366 с.
 17. Крадин Н.Н., Бондаренко Д.М. Кочевая альтернатива социальной эволюции. Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, 2002. Т. 6. С. 30–34.