Кретов, ПВ, Кретова, ОІ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:16-26
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.016
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджується проблема сприйняття концепції Дао в межах західної філо- софської традиції і концепту Дао в масовій свідомості та уяві. Проаналізовано аспекти філософського змісту концепції Дао у кореляції із західною філософською традицією, зокрема розглянуто кореляцію між ґенезою аналітичної філософії у ХХ ст. і філосо- фемою Дао. Також зафіксовано потенціал концепту Дао як смислогенеративного в межах розгляду сучасною концептологією. Зафіксовано зближення інтенцій розвитку західної та східної філософських традицій в сучасних умовах у контексті глобалізації і розмивання міжнаціональних меж у смисловому просторі формування гранднара- тиву та дискурсивних практик. Підкреслено діалектичний характер концепції Дао, який зумовлює універсальний характер побутування концепту Дао в масовій культурі та свідомості. Розмежовано концепцію та концепт Дао як структури, що функціону- ють у різних сферах. Розглянуто концепт Дао як смислогенеративну модель у межах кризи традиційних гранднаративів. З’ясовано, що універсалізм концепту Дао робить його інструментально придатним для побутування у вигляді меметичного комплек- су в масових культурі та свідомості. Підкреслено, що транскультурний концепт Дао може виступати у якості метафізичного обґрунтування етичних систем і поведінко- вих моделей. Обгрунтовано припущення, що концепт Дао як символічно-ментальна конструкція інструментально уможливлює трансформацію метафізичних уявлень в етичні, тобто перехід від інтелігібельного знання до безпосередніх життєвих практик, до етики і практичної філософії. Цей перехід здійснюється в індивідуальній і масовій свідомості через когнітивне переналаштування сприйняття реальності. Концепт Дао функціонує в масовій культурі та масовій свідомості в межах дискурсивних практик і численних наративів як у комунікативно-мовленнєвій формі, так і в межах тезаурусу художньої літератури, масиву наукової та популярної літератури, у віртуальному ін- формаційному просторі соціально-комунікативних платформ і баз даних. У масовій свідомості комплекс уявлень, пов’язаний із концептом Дао, може трансформуватися в комплекс мемів, який в умовах віртуалізації комунікативного та медіапростору буде відігравати дераціоналізуючу роль у картині світу людини та спільнот. Побутування концепту Дао в межах масової культури є амбівалентним.

Ключові слова: Дао, етика, колективна уява, концепт, концепція, масо- ва свідомість, мем, меметика, метафізика

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Kretov P., Kretova О. Symbolic landscape of consciousness: man between representationalism, functionalism and relativism. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2017. № 12. P. 40–49. DOI: 10.15802/ampr.v0i12.119122. URL : http://ampr.diit.edu.ua/article/view/119122.
 2. Капранов С. В. Дослідження «Дао де цзіну» в Європі в пер­шій половині ХІХ ст. Китаєзнавчі дослідження. 2020. № 2. С. 5–16. URL : https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.005.
 3. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. Москва : Аст, 2008. 730 с.
 4. Левченко О. Лінгвокульторологія та їїтермінна система. Terminology. 2003. № 490. С. 105–113. URL : http://science.lpnu.ua/terminology/all-volumes-and-issues/visnik-no-490-....
 5. Капранов С. В. Проблема свободи у філософіїЧжуан-цзи. Китаєзнавчі дослі­дження. 2018. № 2. С. 5–14. URL : https://doi.org/10.15407/chinesest2018.02.005.
 6. Лао-Цзи. Книга про дао і де. (Даодецзін) ; пер. з кит. Ж. Ліньов та Ян Хін- Шун ; за ред. Я.В. Шекери. Хрестоматія китайської літератури (від най­давніших часів до ІІІ ст. нашої ери) ; упор. Н.В. Коломієць. Київ : ВПЦ «Ки­ївський університет», 2008. 256 с. URL : http://docplayer.net/79781493-Version-dated-december-16-lao-czi-kniga-pr....
 7. 李伟荣. 中国文化元关键词在西方的诠释—以安乐哲和郝大维英译《中庸》为中心.《燕山大学学报(哲学社会科学版》[ISSN:1009-2692/CN:13-1277/C] 卷: 21卷 期数: 2020年03期 页码: 049-55 栏目: 典籍翻译研究 出版日期: 2020-05- 25. URL : http://xbskb.ysu.edu.cn/oa/darticle.aspx?type=view&id=20200304907.
 8. Дао-Дэ цзин ; пер., вступ. ст. и ком. В.В. Малявина. Москва : ООО Изд- во «Астрель», 2003. 559 с. URL : https://lvivmedievalclub.files.wordpress. com/2015/12/lao_-czy_dao_de_czin_perevod_malyavina_v.pdf.
 9. Тоpчинов Е.А. Пути философии востока и запада : Познание запредельно­го. Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. 464 с. URL : http://psylib.org.ua/books/ torch02/index.htm.
 10. Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал: миф и эстетика в «Люйши чуньцю». Москва : Наука. Главная ред. вост. лит-ры, 1990. 284 с.
 11. История китайской философии ; общ. редакция и послесловие М.Л. Титаренко. Москва : Прогресс, 1989. 552 с.
 12. Фень Ю-лань. Краткая история китайской философии ; науч. ред. д.ф.н., проф. Торчинов Е. А. Санкт-Петербург : Евразия, 1998. 376 с.
 13. Семененко И.И. Пять тысяч слов молчания. Москва : Республика, 1999. 151 с.
 14. Кіктенко В.О. Історичні етапи розвитку феноменологіїв Китаї. Китаєзнавчі дослідження. 2018. № 2. С. 15–34. URL : https://doi.org/10.15407/ chinesest2018.02.015.
 15. Трищ Д. Політична культура традиційних суспільств далекого Сходу : мо­рально-етичний аспект. Українська орієнталістика : [збірник наукових праць]. 2013–2014. Вип. 7-8. С. 47–55.
 16. Godel K. Some basic theorems on the foundations of mathematics and their implications. Godel K. Collected Works. V. III : Unpublished Essays and Lectures ; еd. By S. Feferman et al. N.Y. : Oxford Univ. Press, 1995. P. 304–323.
 17. Hao Wang. A Logical Journey : from Godel to Philosophy. Cambridge : MIT Press, 1996. 408 р.
 18. 张立文. 中国哲学之道. 光明日报. 2020. 13.04 URL : http://www.qstheory. cn/culture/2020-04/13/c_1125847277.htm.
 19. Носырев И. Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов. Москва : Форум, Неолит, 2013. 544 с.