Смольницька, О
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:242-260
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.242
Рубрика: Історія українського китаєзнавства
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджується архетипний символ чи архетип мандали на прикладі творчос- ті української китаїстки Ярослави Шекери (1982–2019). Проаналізовано дуже плідну і різноманітну діяльність синологині; у зв’язку із синтетичним характером творчості діячки досліджуються її вербальні та невербальні твори. Ключова увага зосереджена на плетених мандалах, презентованих цією китаїсткою (світлини із її архіву, у 2018 р. на- дані для використання авторці дослідження). Мандала у художній спадщині Я. Шекери вперше аналізується, причому комплексно. Застосовуються здобутки компаративного, міфологічного, символогічного, юнґіанського аналізу. До уваги беруться переважно об- разотворчі взірці синологині. Звертається увага на колоративи, які являють собою при- клад і китайської, й української символіки. Здійснюється спроба проаналізувати вза- ємодію українських і китайських мотивів, виокремити елементи Заходу і Сходу – згідно з аналізом, який Карл Ґустав Юнґ застосовував до мандал. Виявлено, що на прикладі української китаїстки це нелегко зробити через гармонійність і багатоманіття її світо- гляду, як і біографії. У роботах Я. Шекери виокремлено провідні символи: хрест, зір- ка, квітка, квадрат, ромб, коло. З’ясовано переплетення власне китайських і несвідомо християнських (як і окремо українських) символів. Зокрема, це помітно на прикладі форми віфлеємської зірки. У кольорах зазначено або тонкі переходи, або контрасти. На- ведено екскурс у китайську символіку за працями Я. Шекери, оскільки символи, спільні для кількох культур, можуть мати інший зміст. Також помічено несвідоме наслідування (формою мандали) шаманського бубна і ловця снів через архаїчні мотиви і традиції ша- манських культів. Несподівано виявлено на прикладі солярної символіки подібність зі слов’янськими, балтійськими та іншими символами через архетиповість знаку. Анало- гічна тенденція спостерігається на прикладі хреста як архетипового символу. У роботах Я. Шекери хрест – це часто основа мандали. Люнарна символіка проаналізована відпо- відно до образності китайської міфології. Виявлено потужне національне несвідоме як чинник і рушій творчості китаїстки.

Ключові слова: архетип, архетипне дно, міф, мандала, сакральне, символ

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Астаф’єв О. Міражний простір модернізму. Поети «Нью-Йоркської гру­пи». Антологія / Упоряд. текстів О.Г. Астаф’єва, А.О. Дністрового; Передм. О.Г. Астаф’єва. Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. С. 34–36.
 2. Басилов В. Шаманство. Энциклопедия для детей [Т.6.] Религии мира. Ч. 1. Традиционные верования. Религии Ирана. Иудаизм. Религии Индии. Религии Китая и Японии / ред. коллегия: М. Аксёнова, Д. Володихин, Т. Каширина и др. 4-е изд., испр. Москва : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. С. 34, 41, 43–45, 47, 50.
 3. Бидерманн Г. Энциклопедия символов / Пер. с нем. Москва : Республика, 1996. 336 с.
 4. Данилова Т. В., Гоян І. М. Декілька слів про Юнга, Самість і мандалу. Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Psychology. Vol. 11(1) 2020. С. 71–76, available at: URL : https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_ Danilova2/publication/346362418_Some_words_on_Jung_self_and_mandala/ links/5fc4c0e3a6fdcc6cc684ffd7/Some-words-on-Jung-self-and-mandala.pdf (accessed 09.02.2021).
 5. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 390 с. (Альма-матер).
 6. Інтерв’ю з перекладачем: 29. Ярослава Шекера. WhyTranslator. Literature and Translation. In English, Ukrainian, and Swedish. Available at: URL: http://levhrytsyuk.blogspot.com/2010/11/29.html (accessed 02.08.2019).
 7. Каширина Т., Широкова М. Архетипы. Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. Психология личности. Мир взаимоотноше­ний. Психотерапия / Ред. коллегия: М. Аксёнова, Л. Петрановская, Т. Кашири­на и др. Москва : Аванта+, 2005. С. 218–219.
 8. Смольницька О.О. Китайська тематика у Миколи Ґумільова і МаріїВізі: переклади лірики у неокласичних традиціях. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопа­да 2020 р. Київ : Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 107–111.
 9. Смольницька О.О. Китайські мотиви у поезіїта образотворчій діяльності Віри Вовк і Ярослави Шекери: архетипне дно та символи. Китайська цивіліза­ція: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конферен­ції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 111–116.
 10. Смольницька О. «І вітряного краю / Я буду дивний цар». Наш україн­ський дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин-2020. № 1. С. 126.
 11. Смольницька О. Китайська класична поезія у перекладах Ярослави Шекери. Наш український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин-2020. №1. С. 131–134, 135–137.
 12. Смольницька О.О. Відгомони класичноїкитайськоїпоезіїта філософіїчань-буддизму у ліриці українськоїкитаїстки Ярослави Шекери. III-IV Кон­грес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Крим­ського): Збірник матеріалів м. Київ, 23–24 грудня 2020 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. Ч. 2. С. 169–173.
 13. Смольницька О.О. Відгомони класичноїкитайськоїпоезіїта філософіїчань-буддизму у ліриці українськоїкитаїстки Ярослави Шекери: суголосність із перекладами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та літерату­ра. Тюркологія та сходознавство. 2020. Т. 31(70). №1-2. [У друці].
 14. Смольницька О.О. Кольоративна символіка у феєріїМоріса Метерлінка «Синій птах»: проблема адекватного перекладу назви (на матеріалі роман­ських і германських мов). Одеський лінгвістичний вісник : науково-практич­ний журнал. Вип. 9. Т. 3. Одеса : Національний університет «Одеська юридич­на академія», 2017. С. 112–116.
 15. Смольницька О. Мандала як багатозначний архетип у поетичній збірці Віри Вовк «Мандаля». Південний архів. Філологічні науки. Херсон, 2017. №69. С. 142–145.
 16. Смольницька О. Ярослава Шекера: китайська поезія на україн­ський лад. Available at: URL : https://www.facebook.com/mavkasnail/ posts/2258245421110001?__tn__=-UCH-R (14.12.2018).
 17. Смольницька О. Феномен літератури на класичних засадах: приклад «по­раненого цілительства». Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 13. С. 89–95.
 18. Смольницька О. Ярослава Шекера: журавлі безсмертя. Available at: URL : https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2477760542491820?__xts__[0]= 68.ARCUxdqWbFiaAmiD8wPM_jwngaEFq513MCZs912GjFg2OrEQsK 6wvHG0R33uCvmfac9k5c38fXmNxurS4SmJgnVdUu7TNL2FK3ZhoZq kZ38hLJEnbp8vQJMPfWrweEk7qpUoGvRJPs1H4LOaHxwvlSxCSookO w95b5Kx4xn-Q0J2O3y7a1h1EfH6oeedeIt3EujyKhExEV4pt4k2onyyPP_ griCD5k3_SJpoQ7tuMcORIs1W1UCiCRHkM7-oV150ySMkPPvGF_XA9 pZv0zJ5vGOKtFrGAHZwXnjQfUrZ5xjMNT7ZgNQSWlMBVIgXqVoN_ CWKiAgxdTzGL3FDqoGORFDdAUAZ_CjokcawIu8XoLF6qG1qcC948inZ0 WslZx5RR1HgeRJqyg_N4ldYMZSep2adYwCjwz2LxdqeSCmRR_ArkXE&__ tn__=C-R (29.10.2019).
 19. Топоров В.Н. Квадрат. Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. Т. 1. А-К. Там само. С. 631.
 20. Топоров В.Н. Крест. Там само. Т. 2. К-Я. Миїв : Сов. энциклопедия, 1992. С. 12–14.
 21. Фалько Н.М., Гармаш Д.І., Браславська Л.В. Мандала як засіб арт-терапії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологіч­ні науки». 2017. Вип. 2. Т. 3. Available at: URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/ eprint/6763/1/tmpB93D.pdf (accessed 09.02.2021).
 22. Філософська лірика середньовічного Китаю. Лекція кандидатки філологіч­них наук Ярослави Шекери у Київському літературно-меморіальному музеїМаксима Рильського, 6 грудня 2018 року. Музей Максима Рильського. Available at: URL : https://www.youtube.com/watch?v=TsxDmUFMFgo&t=6s&ab_ channel=МузейМаксимаРильського (29.05.2020).
 23. Хрестоматія китайськоїлітератури (ІІІ–VI ст.) / упорядник Я.В. Шекера. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 194 с.
 24. Шекера Я. А небо журавками вишите: Поезії/ Худож. оформ. авт. Київ : За­друга, 2000. 48 с.: іл.
 25. Шекера Я.В. Китайська література VII–XIIІ століть : навч. посіб. Київ : Ви­давничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 351 с.
 26. Шекера Я.В. Луна как архетип китайской культуры (на примере древней и раннесредневековой китайской поэзии). Четвертые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Философия, религия и культура стран Вос­тока: Материалы научной конференции. С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г. Сост. и отв. ред. С. В. Пахомов. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун- та, 2007. С. 506–514. Познание запредельного. Современное востоковедение и духовные традиции Востока. Available at: URL : https://www.torchinov.com/ торчиновские-чтения/четвертые-торчиновские-чтения/шекера-я-в-луна-как- архетип-китайской-культуры/ (accessed: 20.12.2020).
 27. Шекера Ярослава Василівна. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Available at: URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Шекера_Ярослава_Василівна (accessed: 25.01.2021).
 28. Энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. Москва : ACT; Санкт- Петербург : Сова, 2008. 1007, [1] с.: ил.
 29. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост. В. Андреева и др. Мо­сква : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 556, [4] с., [32] л. ил. (“AD MARGINEM”).
 30. Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. Переклала з німецькоїКатери­на Котюк; науковий редактор українського видання Олег Фешовець. Львів : Видавництво «Астролябія», 2013. 588 с.