Харченко, ЛМ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:38-46
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.038
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Проаналізовано теоретичні погляди на особистість людини у контексті китайсько- го філософського дискурсу. Розглянуто філософські концепції осмислення проблеми людини в контексті її інтеграції до суспільних структур, виявлено суперечності у сві- тосприйманні, сприйнятті часу і простору, розумінні явища особистості людини, її генезису, суперечності у сфері розуміння держави, методів управління суспільством і поведінкою людини у соціумі. Здійснено аналіз способів вирішення проблеми лю- дини, її сутності, можливості її розвитку, джерел формування її нових якостей, що дозволяли б говорити про неї як про особистість у рамках китайської філософії, яка характеризується як функціональна особистість. З’ясовано, що метою існуван- ня функціональної особистості є виконання її функціональних обов’язків, а метою її індивідуального розвитку – покращення власної ефективності, яка сприяє кращому виконанню цієї функції. Зазначається, що молодий вік людини є тим періодом, на який припадає найбільше можливостей для самореалізації, розкриття свого життєвого потенціалу. При адекват- ній кореляції бажань, прагнень людина конструює у своїх думках, уяві те, що реаль- но можливо втілити в життя, принагідно не переоцінюючи і не недооцінюючи себе. Життя людини активне, бурхливе, сповнене тих чи тих мрій, сподівань, планів, цілей тощо. Визначено, що людина не просто специфічно сприймає світ, але й організо- вує зворотний зв’язок із власним соціальним оточенням, тобто, вибудовує, конструює свій життєвий простір. Відповідно, як результат діяльності, життєвий світ є «багато- вимірністю» соціально-практичного буття людини, що фіксує соціально-просторові стани або устремління індивіда. Особлива увага приділена розумінню реалізації особистості, що відбувається через досягнення успіху. Коли людина прагне досягти успіху, прагне до високих результатів у діяльності – це свідчить про наявність у неї сильної мотивації досягнення. Успіх у діяльності залежить не тільки від здібностей людини, а й від прагнення досягти мети, від цілеспрямованої і наполегливої праці задля досягнення успіху.

Ключові слова: китайська філософія, людина, мораль, особистість, самопізнання, свідомість, суспільство, цінності

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Волкова А.Н. История философии : учеб. пособие. Москва : Приор, 1997. 464 с.
  2. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2. Москва : Мысль, 1973. 384 с.
  3. Кіктенко В.О. «Піднебесна» Чжао Тін’яна: філософський погляд на світовий порядок. Науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження», № 1. Київ. 2019. С. 11–19.
  4. Лешкевич Т.Г. Философия. Вводный курс. Изд. 2-е доп. Москва : Контур, 1998. 464 с.
  5. Харченко Л.М. Космічний потенціал духовного буття людини. Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософіїімені Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Вип. 41. Київ : Полтава. 2019. С. 154–166.
  6. Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга Перемен». Москва : Наука, 1993. 606 с.
  7. Это человек : антология / сост., вступ. ст. П. С. Гуревича. Москва : Высш. школа, 1995. 320 с.