Кондратенко, ОЮ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 2:65-79
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.047
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Натепер Китай є другою за розміром економікою світу та забезпечує надзвичайно потужний регіональний та глобальний вплив. Тому розвиток відносин з цією держа- вою має велике значення для будь-якої країни світу. Для України, яка вибрала євроат- лантичний вектор пріоритетним, досить вагомим залишається й китайський напрям як торговельно-економічна альтернатива та експортна база. Адже Китай нині є одним з провідних імпортерів української сировинної та аграрної продукції. За період незалеж- ності України було накопичено значну договірно-правову базу, що стала передумовою для формування й закріплення стратегічного партнерства між Києвом та Пекіном. Починаючи з 2019 р. Китай став для України провідною державою за обсягом торгів- лі. Проте залишається проблема низької динаміки китайських інвестицій в українську економіку, що є негативним фактором у поглибленні українсько-китайського стратегіч- ного партнерства. Значною перепоною в українсько-китайських відносинах залишаєть- ся суперечка довкола приватизації українського авіаційного підприємства «Мотор Січ». Насправді конфлікт довкола цього заводу є дискурсом США та Китаю, а не конфліктом України з однією з цих двох держав. Тому вирішення цієї проблеми забезпечить подаль- ше поглиблення і стабілізацію відносин між Україною та КНР. Українській диплома- тії слід активніше домагатися залучення Китаю до розв’язання українсько-російського конфлікту, адже КНР поки підтримує нейтральність у питанні ситуації з анексією Криму та щодо конфлікту на Донбасі. Надважливою для України є співпраця з Китаєм у рам- ках інфраструктурного проєкту «Один пояс, один шлях». Реалізація цього китайського мегапроєкту сприятиме розвитку і модернізації української інфраструктури – автодоріг, залізниць та морських портів. Перспективною видається також українсько-китайська співпраця у гуманітарній та культурній сфері. Таке співробітництво розкриває можли- вості для кооперації зусиль у галузі туризму, науки та освіти.

Ключові слова: інвестиції, Китай, політичні відносини, торговельно-економічні відносини, Україна, українсько-китайські відносини

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Аудит зовнішньоїполітики: Україна – Китай. Дискусійна записка. Київ, 2016. 60 с.
 2. Битва за завод: зачем Китаю украинский «Мотор Сич». Капитал. 2019. 09 сентября, available at: https://www.capital.ua/ru/publication/132177-bitva-za-zavod-zachem-kitay... (дата звернення: 02.05.2021).
 3. Гальперіна Л. Фактори розвитку українсько-китайського інвестиційно­го співробітництва. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: ма­теріали X міжнародної конференції, Київ 22 вересня 2016 р., available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197265498.pdf. (дата звернення: 02.05.2021).
 4. Голубов О. Зеленський ввів тимчасовий «безвіз» для туристів Китаю. Deutsche Welle. 2021. 24 березня, available at: https://www.dw.com/uk/zelenskyi-vviv-tymchasovyi-bezviz-dlia-turystiv-z-... (дата звернення: 06.05.2021).
 5. Гончарук А. Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Україна –Китай. 2014. № 1 (6). С. 44–46.
 6. Декларація про розвиток та поглиблення відносин дружби і співробітни­цтва між Україною і Китайською Народною Республікою від 4 грудня 1995 р., available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_057#Text (дата звернення: 09.05.2021).
 7. Договірно-правова база між Україною та Китаєм. Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом), available at: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-dogovirno-pravova-baza-mizh... (дата звернення: 14.05.2021).
 8. Дроботюк О. Українсько-китайське економічне співробітництво: підсумки 2010–2018 рр. Україна–Китай. 2019. № 18 (4). С. 8–17.
 9. Дьомін О. Співпраця з Китаєм: погляд українського посла. Україна дипло­матична. 2018. Вип. ХІХ. С. 347–360.
 10. За 2020 рік товарообіг між Україною та Китаєм зріс на 20%. Агроцентр. 2021. 01 травня, available at: https://news.agro-center.com.ua/agri-policy/ za-2020-rik-tovaroobig-mizh-ukrainoju-ta-kitaiem-zris-na-20.html (дата звернен­ня: 15.05.2021).
 11. Зіневич І. Українсько-китайські міждержавні відносини: передумови, вну­трішні і зовнішні чинники впливу. Вісник КНУ: серія «Міжнародні відноси­ни». 2020. № 2 (52). С. 34–38.
 12. Кошовий С. Україна і КНР: на шляху до новоїякості двосторонніх відно­син. Україна – Китай. 2017. № 1 (7). С. 22–29.
 13. Лещенко Л. Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2001. Вип. 5. С. 149–154.
 14. Лі Інін, Захарін С., Волосюк М. Перспективи зростання торгово-еконо­мічного співробітництва КитайськоїНародноїРеспубліки та України в кон­тексті реалізаціїініціативи «Один пояс, один шлях». Економіка та держава. 2018. № 5. С. 14–16.
 15. Політичні відносини між Україною та Китаєм. Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом), available at: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/185-politichni-vidnosini-mizh-u.... (дата звернення: 12.05.2021).
 16. Поліщук О. Китайські гроші на службі українськоїекономіки. Укрінформ. 2020. 19 травня, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3161101- kitajski-grosi-na-sluzbi-ukrainskoi-ekonomiki.html (дата звернення: 17.05.2021).
 17. Прямі інвестиціїУкраїни. Національний банк України. Дані статистики зовнішнього сектору, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/ data-sector-external#5. (дата звернення: 16.05.2021).
 18. Седнєв В. Українсько-китайські відносини: надбання й проблеми. Україна – Китай, 2002. № 1 (5). С. 33–37.
 19. Спільна декларація України і КитайськоїНародноїРеспубліки від 6 вересня 1994 р., available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_004#Text (дата звернення: 04.05.2021).
 20. Спільна заява України та КНР щодо всебічного підвищення українсько-ки­тайських відносин дружби та співробітництва від 6 вересня 2010, available at: http://ua.china-embassy.org/rus/zwgx/t737970.htm (дата звернення: 13.05.2021).
 21. Спільне українсько-китайське комюніке від 31 жовтня 1992 р., available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_020#Text. (дата звернення: 15.05.2021).
 22. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм. 26 лю­того 2021, available at: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichne-sp... (дата звернення: 16.05.2021).
 23. Троян С. Сучасні відносини Україна – КНР: проблеми і перспективи. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2018. № 1. С. 84–93.
 24. Хоменко О. Китайський інвестиційний ресурс для України. Economy & Finance. 2017. 02 November, available at: https://www.slideshare.net/UIFuture/ ss-81508406 (дата звернення: 08.05.2021).