КИТАЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ПРО МА ЛЯНА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Мартинець

  Т. П. Чередник

  І. В. Ілійчук

Анотація

У статті аналізуються окремі підходи в дослідженні китайської фольклорної прози через призму китайської народної казки. До уваги беруться роботи українських, російських та китайських фольклористів і літературознавців. Серед дослідників, чиї міркування лягли в основу роботи, варто назвати М. Ващенко, Л. Калашник, О. Наумовську, І. Несину, М. Репнякову, Б. Ріфтіна, О. Ставенко, О. Упорова та інших. Особлива увага приділена аналізу напрацювань дослідників із Китаю: Чжун Цзінвень, Лю Шохуа, Ці Лянсюй, Ґу Сіцзя, Ван Ґохун, Чжу Жуйшуан, Лю Цзін’юй, Ду Ліюань, Тун Даньдань. Значну увагу приділено проблемі функціонування в українському перекладацькому просторі різних перекладів і переказів китайської народної казки «Пензлик Ма Ляна» та характеру їх презентації в українському культурному й освітньому дискурсі. У науковій розвідці запропоновано авторський переклад варіанта китайської народної казки, зроблений одним зі співавторів дослідження, що створює додаткові можливості для здійснення порівняльних практик, формує інноваційний підхід у дослідженні заявленої проблеми. Текстовий аналіз структури китайської народної казки вибудовано на матеріалі трьох її варіантів, поданих у різних перекладах. У такий спосіб казка «Пензлик Ма Ляна» вперше стала об’єктом літературознавчого дослідження в Україні. Авторами матеріалу розглянуто основні структурні елементи твору: назву-заголовок (увагу закцентовано на правильності написання імені головного героя та смисловому навантаженні формулювання назви-заголовка), композицію (порівняння з традиційною моделлю фольклорної казки), образну систему і образ головного героя Ма Ляна та умовного дарувальника – Старого. Об’єктом дослідження також були форми і засоби організації мовленнєвої комунікації персонажів, специфіка якої полягає в усіченому діалозі.

Як цитувати

Мартинець, А. М., Чередник, Т. П., & Ілійчук, І. В. (2021). КИТАЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ПРО МА ЛЯНА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Китаєзнавчі дослідження, (3), 191-206. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.191
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайська народна казка, варіант казки, переклад, структура, назва-заголовок, композиція, образна система, специфіка будови діалогу, особливості фіналу, порівняльний аналіз

Посилання
Адоньева С.Б. Сказочный текст и традиционная культура. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т, 2000. 180 с.
Брикульський О. Світоглядні чинники, що обумовлюють синкретизм даосизму, буддизму та конфуціанства як основи формування суспільної свідомості носіїв традицій далекосхідної культури. Духовність, мораль, етика, традиційних суспільств Далекого Сходу. Київ : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 198–207.
Ван Гохун. Ценности культурных миров в русских и китайских сказках. Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 58. С. 137–144.
Ващенко Н.Н. Этнографизм китайских сказок // Народная культура Сибири: материалы IX научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омск : ОмГУ, 2006. С. 43–47.
Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. Київ : Київський університет, 2009. 304 с.
Історія релігій світу: навч. посіб. / В. Лубський, Є. Харьковщенко, М. Лубська, Т. Горбаченко та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 536 с.
Калашник Л. Особливості використання казки на заняттях з китайської як іноземної. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя Філологічні науки. 2015. Книга 3. С. 126–131.
Кіктенко В. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття). Київ, 2018. 388 с.
Китайські народні казки / упоряд., вступ. слово та переказ з кит. І.К. Чирка. Київ : Веселка, 1991, 159 с.
Лю Цзинюй, Е.А. Березовская Особенность перевода китайских волшебных сказок (на примере анализа перевода на русский язык сказки «Волшебная кисть») Язык в сфере профессиональной коммуникации: сб. материалов междунар. науч.-практич.конф. студентов и аспирантов). Екатеринбург : ООО «Издательский Дом «Ажур», 2019. С. 125–131.
Лю Шохуа. В общем о китайских народных детских сказках. Изд-во Сычуаньского народного университета, 1985.
Мя Сяосяо. О мире и о себе: народная сказка и авторское творчество. Детская литература. 2008. № 6. С. 12–15.
Наумовська О. Парадигма жіночих образів української чарівної казки. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 38, Київ, 2018. С. 88–94.
Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література, 2013 Вип. 1. С. 22–24.
Рифтин Б. Герои и сюжеты китайских сказок. Китайские народные сказки/ пер. с кит. Б. Рифтина. Москва : ГРВЛ-Наука, Москва: Восточная литература, 1972. С. 5–24.
Репнякова Н. Система образов животных в китайских народных сказках : дис. … канд. филол. наук: спец. 10.01.09. «Фольклористика». Омск, 2001. 191 с.
Ставенко О. Сюжет і композиція казки в ракурсі вивчення сучасної наукової парадигми лінгвістики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Вип. 2. С. 178–182.
Тун Даньдань Фольклорные сказания в Китае в XX – начале XXI века: основные подходы к исследованиям. Общество. Коммуникация. Образование. 2020. Т. 11. № 3. С. 88–96.
Харченко Л. Феномен людини у філософському дискурсі стародавнього Китаю. Науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження». 2021, № 1. С. 38–46.
Хун Сюньтао. Ма Лян – волшебная кисть / пер. с кит. А. Труновой. Москва : Шанс, 2020. 239 с.
Чарівний пензлик. /переклад укр. В. Воробйової; обробка В. Важдаєва. URL: https://xn--80aaukc.xn--j1amh/charivnyj-penzlyk.html
Чжун Цзинвэнь. Общие положения фольклористики. Шанхай: Шанхай Шицзи, 2010.