Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Журнал «Китаєзнавчі дослідження» приймає статті в № 1 за 2024 рік українською, англійською, китайською мовами*.

*Громадяни України можуть подавати до публікації статті лише українською чи англійською мовами. Громадяни інших країн можуть подавати статті будь-якою з перелічених мов. 

Статті студентів приймаються до розгляду за умови, що студент навчається на магістратурі та обов'язково у співавторстві з науковим керівником.

 

Рубрики журналу

 • Історія, філософія та наука Китаю
 • Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
 • Китайська мова та література
 • Переклади китайської літератури
 • Китай та його сусіди
 • Хроніка

До рубрики «Хроніка» приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном. Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі. Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації. Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

При передруку посилання на «Китаєзнавчі дослідження» обов’язкове.

Порядок подання матеріалів

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно до 29 лютого 2024 р. включно:

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Публікація матеріалів є БЕЗОПЛАТНОЮ*. 

При подачі статті до журналу «Китаєзнавчі дослідження» автор передає права на:

- публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 квітня 2024 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 травня 2024 р.

 

Вимоги до оформлення статті

Рукопис подається у вигляді документа MS Word із розширенням *.rtf або *.doc (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Сторінки не нумеруються. Рукописи проходять анонімне рецензування. Обсяг статті має бути 16-20 сторінок, при цьому основного тексту – не менше 20 000 знаків.

Стаття оформлюється за такою схемою:

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (270–300 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.
Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), анотація (270–300 слів), ключові слова (5–7 слів) українською мовою.

Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.
Блок 4. Список літератури з кириличними посиланнями.
Блок 5. Транслітерований список літератури (References).
 

Приклад оформлення статті:

      UDC 94(510): 329.15(510)

The ideology of the Chinese Communist Party in the period of the reforms and opening-up: the problem of definition and research methodology

     V. Kiktenko
     Dr. Habil. in Philosophy, Senior Fellow
     A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of Ukraine
     4, Hrushevskoho str., Kyiv, 01001, Ukraine
     kiktenko@gmail.com

     The article studies the problem of definition and methods of studying the ideology of the Chinese Communist Party in the post-Maoist period (обсяг анотації 270-300 слів)...
      Keywords: ideology, Marxism-Leninism, Three Represents (5-7 слів)

Ідеологія Комуністичної партії Китаю в період політики реформ і відкритості: проблема визначення та методологія досліджень

        В. О. Кіктенко
    У статті досліджуються проблема визначення та методи вивчення ідеології Комуністичної партії Китаю в постмаоїстський період (обсяг анотації 270-300 слів)...
        Ключові слова: ідеологія, марксизм-ленінізм, “три представництва”(5-7 слів)

     Ідеологія Комуністичної партії Китаю та різні контексти її розвитку постійно перебувають у центрі уваги істориків, політологів, філософів, лінгвістів, китаєзнавців, хоча найчастіше об’єктом дослідження є не сама ідеологія, а суміжні питання, що стосуються історії та сучасного розвитку Китайської Народної Республіки [Michalak-Pikulska 2002, 66] …

ЛІТЕРАТУРА

      Кіктенко В. О. «Китайська мрія» як теорія нового етапу модернізації КНР. Східний світ. 2015. № 3. С. 106–114.
      Brown K. The Communist Party of China and Ideology. China: An International Journal. 2012. Vol. 10. № 2. P. 52–68.

REFERENCES

       Kiktenko V. O. (2015), “ ‘Kytays’ka mriya’ yak teoriya novoho etapu modernizatsiyi KNR”, Skhidnyy svit, No. 3, pp. 106–14. (In Ukrainian).
       Brown K. (2012), “The Communist Party of China and Ideology”, China: An International Journal, Vol. 10, No. 2, pp. 52–68.

                Стаття надійшла до редакції дд.мм.рік

 

Схема подання відомостей до хроніки в журналі

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (100 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.
Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), повний текст рецензії або хроніки мовою оригіналу.
Блок 3. Список літератури з кириличними посиланнями та References (якщо в тексті є посилання).

Прохання до авторів, по можливості, обмежувати назву 250-ма символами з пробілами.

 

Вимоги до ілюстрацій

Усі графічні файли подаються окремо від текстового у відповідному форматі, наприклад *.jpg.

 

Вимоги до списку літератури

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я автора, рік видання (без коми перед ним) і, в разі необхідності, сторінки: [Michalak-Pikulska 2002, 66]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з комою. Якщо йде посилання на колективну монографію, енциклопедію, словник тощо, у квадратних дужках наводяться перші слова назви: [Manzil… 2013]. Текстові посилання подаються наприкінці статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Назви цитованих праць оформляються за таким зразком:

Кіктенко В.О. «Китайська мрія» як теорія нового етапу модернізації КНР. Східний світ. 2015. № 3. С. 106–114.
Brown K. The Communist Party of China and Ideology. China: An International Journal. 2012. Vol. 10. № 2. P. 52–68.

 

Правила оформлення транслітерованого списку літератури (References)

Список літератури (References) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку літератури мовою оригіналу є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в References.

Якщо список літератури не містить нелатиничних посилань, подається лише один список літератури – References.

Рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References (для посилань кирилицею та східними мовами):

 • ПІБ авторів (транслітерація);
 • назва статті (транслітерація)
 • назва джерела (транслітерація);
 • вихідні дані з позначеннями англійською мовою Пишемо англійською мовою повне місце видання, позначення томів, номерів, сторінок (видавництво залишаємо транслітерованим). Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад (In Ukrainian).

 

Транслітерація

Транслітерація здійснюється за стандартом: BGN/PCGN (1965). Транслітерація посилань у списку літератури українською мовою здіснюється за адресою: http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/bgn-pcgn/ Вставляєте кириличний тощо текст у віконце і натискаєте на кнопку «Конвертувати», потім копіюєте отриманий транслітерований текст.

За потреби транслітерувати текст з якоїсь іншої мови, див. також: https://www.gov.uk/government/publications/romanisation-systems (де можна отримати інформацію про транслітерацію тієї чи іншої мови за стандартом: BGN/PCGN) і шукаєте відповідний конвертор і перекладач тексту з обраної мови у латиницю за стандартом: BGN/PCGN.

References для нашого видання оформлюється за Гарвардським стилем

(BSI  – British Standards Institution)

Використовуються матеріалу сайту: http://www.nbuv.gov.ua/node/868

Список в алфавітному порядку.

Загальна схема.

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва
 • Видавець, місце видання, журнал і т.д.
 • Точні посилання.

Під час оформлення посилань романським алфавітом (References) слід уникати омогліфів, тобто змішування літер кирилиці і латинки. Отже звертайте увагу на наступні літери: А О С Е Н Т Р І М В Х

Наприклад:

•         NAUKOVETS – латинка

•         NАUКОVЕТS – змішані літери

червоні – кирилиця, чорні – латинка

•         N U  V  S– так це слово “прочитає” програма-робот!

Це призведе до некоректного розпізнавання та індексування авторів, статей тощо. Отже, необхідно перемикати клавіатуру.

Порядок розміщення посилань

Список посилань розташовується в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо є більше ніж одного посилання у списку одного і того ж автора, слід розташувати їх у хронологічному порядку публікації. Якщо у автора більше однієї публікації у списку в один рік, то необхідно використовувати 2000a, 2000b тощо.

 • два автори, відокремлюються "and" і без коми;
 • декілька авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинне бути зв’язано "and" і без коми.

Приклад

Richardson A. (1988)

Richardson A. (1989a)

Richardson A. (1989b)

Richardson A. and Brown B. (1988)

Richardson A. and Smith S. (1986)

Richardson A., Brown B. and Smith S. (1983)

Ingram T. N., Schwepker C. H. and Hutson D. (1992)

Ingram T. N., Laforge R. W., Schwepker C. H. Jr, Avila R. A. and Williams M. R. (1997)

Цитування різних типів джерел

Книги

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва
 • Видання
 • Видавець
 • Місце видання

Приклад

Abbott A. (1988), System of Professions : An Essay on the Division of Expert Labor, University of Chicago Press, Chicago, IL.

Patton M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.

Глава з книги з редактором

 • Прізвище, ініціали
 • ( Рік видання )
 • "Назва розділу"
 • в редакторі прізвище, ініціали (Ed. )
 • Назва книги
 • Видання
 • Видавець
 • Місце видання
 • Номери сторінок

Приклад

Bourdieu P. (1977), "The forms of capital", in Richardson, JG (Ed. ), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, NY, pp. 311-56.

Перекладні роботи

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва книги
 • Видання
 • Перекладач прізвище, ініціали
 • Видавець
 • Місце видання .

Приклад

Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice, translated by Nice, R., Cambridge University Press, Cambridge.

Журнальні статті

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання )
 • "Назва статті"
 • Назва журналу
 • Том номер, випуск номер (якщо він існує)
 • Номери сторінок статті.

Приклад

Baron R.M. and Kenny, D.A. (1986), "The moderator - mediator variable distinction in social psychological research", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173-82.

Guthrie J. and Parker, L. (1997), "Editorial : Celebration, reflection and a future : a decade of AAAJ", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10 No.1, pp. 3-8.

Електронні джерела

Джерела, які існують лише в електронному вигляді, а не  джерела, з якими ви можете ознайомитися не тільки в електронному вигляді, але й в друкованому вигляді, наприклад, стаття із журналу Emeraldjournal доступна через Інтернет.

 • Назва
 • (Рік видання)
 • "Назва статті"
 • за адресою : повний URL
 • (accessed дата)
 • Для останніх двох елементів, будь ласка, постарайтеся запам'ятати такі умовні позначення:
 • Даючи URL, "http://" має бути включено, тільки якщо адреса не містить "WWW"
 • (Станом на дату) має важливе значення через відсутність сталості Інтернет -сайтів.

Приклад

Better Business Bureau (2001), "Third - party assurance boosts online purchasing", available at : http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed 7 January 2002).

Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at : www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).

Leeds Metropolitan University (2002), "Business Start -Up @ Leeds Met", available at : www.lmu.ac.uk/city/bus_startup.htm

Pitkow J. and Kehoel, C. (1997), "GVU's WWW user surveys", available at : www.gvu.gatech.edu

Ballantyne D. (2000), "Dialogue and knowledge generation : two sides of the same coin in relationship marketing", paper presented at the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November 1999 - February 2000, Monash University and MCB University Press, available at : www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html

Посилання на електронний журнал :

 • Прізвище, ініціали
 • ( Рік видання )
 • "Назва статті"
 • Журнал Назва
 • Том №, випуск номер
 • Сторінка статті номера
 • В наявності в : URL
 • (Станом на сьогоднішній день)

Приклад

Swaminathan V., Lepkoswka - White E. and Rao B. P. (1999), "Browsers or buyers in cyberspace ? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange", Journal of Computer - Mediated Communication, Vol. 5 No. 2, available at: www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/

Матеріали конференції

Приклад

Lodi E., Veseley M. and Vigen J. (2000), "Link managers for grey literature", New Frontiers in Grey Literature, Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, GreyNet, Amsterdam, pp. 116-34.

Naude P. and Holland C. (1998), "Marketing in the information domain", in Halinen - Kaila A. and Nummela N. (Eds ), Interaction, Relationships and Networks : Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, pp. 245-62.

Основні правила:

Якщо у списку більш ніж одне посилання одного і того ж автора, то вони сортуються за датами.

У публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом.

Витяги з публікацій, тобто глави з книг, журнальних статей, завжди наводяться в "лапках", починаючи з першого слова.

Назва видавництва наводиться перед місцем видання (як це було б в адресі). Скорочення штатів США пишуться з великої літери.

Електронні посилання оформлюються також як їх друковані аналоги, потім наводиться  "available at" і URL-адреса. В URL-адресі слід зберегти "http://", якщо адреса не включає www. Крім того, наводиться дата останнього доступу (accessed ...).

Для розділення елементів запису використовуються коми.

Транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою.

_________________________

*Поширюється виключно на публікацію і не передбачає отримання друкованого примірника на безоплатній основі