ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. А. Зайченко

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу китайського кінема- тографу на прикладі художнього фільму “Синій паперовий змій” («田壮壮») су- часного кінорежисера Тяня Чжуанчжуана (蓝风筝). Ця кінострічка повною мірою віддзеркалює культурно-історичні процеси, що відбулися в Китаї в 50–60-х роках XX століття. Об’єктом дослідження є переклад художнього синофільму як про- відник новаторських ідей у сфері перекладацької діяльності. Предмет дослі- дження – лексико-семантичні і граматичні труднощі адекватного перекладу кіно- стрічки “Синій паперовий змій” на підґрунті соціально-політичних та культурних перетворень у китайському суспільстві в середині XX століття. Мета роботи по- лягає у виявленні та дослідженні лінгвістичних і екстралінгвістичних аспектів перекладу китайського кінематографу на базі методології і концепцій російських та зарубіжних вчених-синологів, а також в аналізі перекладацьких трансформа- цій, необхідних під час кіноперекладу. Висновки цієї роботи за допомогою аналітико-оціночного (безпосередній аналіз фрагментів тексту з подальшим уза- гальненням результатів) методу дослідження дозволять сформувати оптимальну тактику і стратегію перекладу китайського кінематографу. Актуальність дослі- дження обумовлена, з одного боку, недостатньою вивченістю проблеми пере- кладу творів сучасного китайського кіномистецтва, а також дефіцитом загально- доступних, авторитетних і вартих довіри джерел, з іншого боку – необхідністю висвітлення питання одночасно на теоретичній і практичній основах, зокрема тому, що такі аспекти кіноперекладу на сьогоднішній день не досить масово представлені в прикладних наукових дослідженнях.

Як цитувати

Зайченко, С. А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ. Китаєзнавчі дослідження, (1-2), 126-143. вилучено із https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/173
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 33

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

кінопереклад, китайський кінематограф, лінгвокультурологія, перекладацькі стратегії, Тянь Чжуанчжуан

Посилання
Алексеев Василий Михайлович. Избранные труды / В. М. Алексеев. – Москва: Наука ГРВЛ, 1978. – 595 с.
Бархударов Леонид Степанович. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – Москва: Междунар. отношения, 1975. – 240 с. ISBN 5-478-00306-9.
Виноградов Венедикт Степанович. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – Москва: Высш.шк., 2001. – 224 с. – ISBN 5-7552-0041-6.
Горшкова Вера Евгеньевна. Перевод в кино: монография / В. Е. Горшкова. – Иркутск: МИГЛУ, 2006. – 278 с. – ISBN 5-88267-233-3.
Загнітко Анатолій Панасович. Лінгвістика тексту: теорія і практикум: наук.-навч. посібник / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.
Караваев Дмитрий Львович. Феномен «китайского взлета» в мировом кинематографе 80-90гг.: дис. канд. иск-ведения / Д. Л. Караваев. – Москва, 1997. – 188 с.
Комиссаров Вилен Наумович. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – Москва: Междунар. отношения, 1973. – 215 с.
Коротков Николай Николаевич. Основные особенности морфологического строя китайского языка / Н. Н. Коротков. – Москва: Наука, 1968. – 400 с.
Лотман Юрий Михайлович. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: Искусство, 1998. – Вип.2. – С. 12-19. – ISBN 5-210-01523-8.
Маслов Алексей Александрович. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала / А. А. Маслов. – Москва: Алетейя, 2003. – 374 с. – ISBN 5-89321-117-0.
Маслов Алексей Александрович. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения / А. А. Маслов. – Москва: РИПОЛ классик, 2010. – 288 с. – ISBN 978-5-386-02617-2.
Разлогов Кирилл Эмильевич. Строение фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана / К. Э. Разлогов. – Москва: Радуга, 1984. – 279 с.
Рецкер, Яков Иосифович. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – Москва: Р. Валент, 2010. – 224 с. – ISBN. 978-5-93439-292-6.
Слышкин Геннадий Геннадиевич. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – Москва: Водолей, 2004. – 153 с. – ISBN/ISSN:5-902312-25-6.
Солнцев Вадим Михайлович. О роли порядка слов в китайском языке / В. М. Солнцев // Новое в изучении Китая. –Москва: Наука, 1987. – Ч.1. – С. 159-186.
Сорокин Юрий Александрович. Национально-культурная специфика художественного текста / Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина. – Москва: Наука, 1989. - 87 с.
Торопцев Сергей Аркадьевич. Кинематография КНР: идеологические и социальные аспекты: дис. докт. іст. наук / С. А. Торопцев. – Москва, 1991. – 172 с.
Торопцев Сергей Аркадьевич. Китайское кино в «социальном поле» / С. А. Торопцев. – Москва: Наука, 1993. – С. 26-89.
Федоренко Николай Трофимович. О своеобразии художественно-речевых средств / Н. Т. Федоренко // Проблемы востоковедения. – Вип.4. – С. 113-120.
Швейцер Александр Давидович. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – Москва, 1988. – 216 с. – ISBN 5-02-010882-0.
Щичко Владимир Федорович. Китайский язык. Теория и Практика Перевода: учеб.пособие / В. Ф. Щичко. – Москва: Восток-Запад, 2004. – 223 с. – ISBN: 5-478-00051-5.