СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ОЦІННИХ ПРЕДИКАТІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. Ю. Ковальчук

Анотація

Статтю присвячено опису особливостей структурно-функційного компонента як способу класифікації оцінних предикатів у сучасній китайській мові. З метою фундаментального визначення способів класифікації оцінних предикатів у сучасній китайській мові схарактеризовано такі поняття, як: «оцінка», «оцінний предикат», «мовна картина світу», «структурно-функційний аспект». Опрацьовано широкий спектр наукових праць лінгвістів, присвячених висвітленню сутності понять «оцінка», «цінність», «ціннісна картина світу», «мовна картина світу», що сприяло опису актуальності дослідження з огляду на суб’єктивний аспект. Визначено, що поняття оцінки та її реалізації у сучасній китайській мові слід розглядати невід’ємно від мовної картини світу Китаю, яка є результатом процесу пізнання навколишньої дійсності китайським народом, а також слугує відображенням уявлення про світ на основі культурного й історичного досвіду китайців. Визначено, що оцінка у сучасній китайській мові має здатність реалізуватися на будь-якому рівні мови: морфологічному, синтаксичному, інтонаційному і лексичному. Проаналізовано також низку наукових праць синологів, присвячених висвітленню особливостей оцінних предикатів, та методів класифікації оцінних предикатів у сучасній китайській мові. Визначено, що функцію оцінного предиката виконує найбільш змістовно й інформативно навантажена частина судження, яка містить суб’єктивну оцінку суб’єкта до навколишньої дійсності. Схарактеризовано основні засади, які є підґрунтям для визначення оцінних предикатів: властивість до градуювання; розмірність, оцінність, наявність/відсутність суб’єкта оцінки. Проаналізовано й установлено здатність до градуювання як основну властивість, яка є притаманною для всіх оцінних предикатів. Визначено методи класифікації оцінних предикатів: 1) за способом вираження суб’єктивної оцінки суб’єктом до навколишньої дійсності; 2) за структурно-функційними характеристиками. Установлено, що структурно-функційні характеристики визначаються за типом оцінки, яку оцінний предикат виражає у реченні. Визначено, що класифікацію оцінних предикатів за структурно-функційними характеристиками слід розглядати невід’ємно від типу оцінки, яка виражається тим чи іншим предикатом. Проаналізовано приклади функціювання різних типів оцінних предикатів, відібраних за довільною вибіркою з текстів публіцистичного стилю.

Як цитувати

Ковальчук, Ю. Ю. (2023). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ОЦІННИХ ПРЕДИКАТІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. Китаєзнавчі дослідження, (4), 53-63. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.04.053
Переглядів статті: 137 | Завантажень PDF: 60

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

оцінка, оцінні предикати, мовна картина світу, структурно-функційний аспект, китайська мова

Посилання
Ковальчук Ю.Ю. Особливості аналізу категорії предикату в сучасній китайській мові. Збірник наукових праць Запорізького національного університету «Нова філологія». 2020. Вип. 80. Час. 1. С. 240–246.
Ковальчук Ю.Ю. Оцінні предикати як механізм реалізації оцінки у сучасній китайській мові. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Київ : Вид. Центр КНЛУ. 2022. Вип. 25. Час. 1. С. 70–78.
Коць Т. Оцінність як лінгвістична категорія: вербальна реалізація і стилістична диференціація. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2021. Вип. 1. Час. 29. С. 18–20.
Краснобаєва-Чорна Ж.В. Кваліфікація цінності у лінгвістиці. Przegląd wschodnioeuropejski. 2019. X/1: 453–462.
Любимова Ю.С. Інтерсуб’єктивний вимір дослідження модальних маркерів у сучасній китайській мові. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 3. С. 179–190.
Мерзлюк Д.О. Функціонально-семантичні особливості стативних предикатів сучасної китайської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2018. Вип. 32.Час. 2. С. 71– 75.
Приходько Г.І. Оцінка як об’єкт лінгвістики: когнітивно-комунікативний аспект дослідження. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2017. № 2. С. 66–70.
Сліпецька В.Д. Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність – актуальна проблема лінгвістичної теорії емоцій. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2016. № 4. C. 149–153.
Удовіченко Г.М., Горобей А.М. Категорії оцінки в лінгвістиці та філософії. Збірник наукових праць Запорізького національного університету «Нова філологія». 2021. № 82. С. 300–307.
Чаюк Т.А. Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2019. Вип. 1. Час. 89. С. 135–139.
Шутак Л.Б. Особливості взаємодії категорії оцінки та квалітативності. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2017. № 3. Час. 15. С. 49–51.
Barker C. The dynamics of vagueness. Linguistics and Philosophy. 2002. Vol. 25. No. 1. P. 1–36.
Bierwisch M. The Semantics of gradation. Dimensional Adjectives: Grammatical Structure and Conceptual Interpretation / In M. Bierwisch, & E. Lang (Eds.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1989. P. 261.
Kennedy C. Vagueness and grammar: the semantics of relative and absolute gradable adjectives. Springer Science+Business Media B.V. 2007. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10988-006-9008-0 (дата звернення: 14.07.2023)
Li Ch. N., Thompson S.A. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. Berkley, CA : University of California Press. 1981. P. 719.
McNally, L., Stojanovic, I. Aesthetic Adjectives. Oxford : Oxford University Press. 2017. P. 17–37.
Stoyanovic I. Evaluative Predicates and Evaluative uses of Ordinary Predicates. Springer International Publishing AG. 2017. P. 138–150. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50953-2_11 (дата звернення: 15.07.2023).
Umbach, C. Evaluative predicates. Beyond Fun and Tasty. Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft. Berlin, Germany. Universität Köln. 2021. P. 30–31.
URL: www.carla-umbach.de/publications/Umbach2021_BeyondFunAndTasty.pdf (дата звернення: 20.07.2023).
王力. 中国语法理论.中华书局. 1955. 523页.
王蒙.海的梦.1980, available at: www.millionbook.com/xd/w/wangmeng/000/011.htm (дата звернення: 22.07.2023).
张爱玲, 代序1 我看苏青, available at: www.kanunu8.com/book3/8333/184449.html (дата звернення: 22.07.2023).