РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ГАЛЮЦИНАТОРНОГО РЕАЛІЗМУ» В РОМАНАХ МО ЯНЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. І. Дроздовський

Анотація

У статті окреслено поняття «галюцинаторний реалізм», що визначає поетологічну основу художнього світу в романах китайського письменника Мо Яня. На матеріалі творів «Червоний ґаолян» (红高粱家族) та «Стражденні перевтілення Сімень Нао» (生死疲劳) узагальнено типологічні риси галюцинаторного реалізму. Визначено реалістичні особливості прози Мо Яня. Наголошено на фігурі гіперболи, взаємодії аудіальних, зорових і тактильних образів. Окреслено принципи сугестії тексту й визначено перелік засобів художнього увиразнення, які впливають на розламування горизонту читацького очікування (В. Ізер). Схарактеризовано спектр проблемно-тематичних вузлів у романі «Червоний ґаолян» Мо Яня. Наведено приклади, які засвідчують посилену візуальність прози Мо Яня та її кінематографічність. У вітчизняному літературознавстві для позначення поетологічної специфіки романів Мо Яня було запропоновано поняття «галюцинаторний реалізм» (А. Печарський). Досліджено, що представлений термін не є вживаним у загальній теорії літератури, а його використання вноситиме плутанину до вже наявних термінів. З огляду на дискусії щодо терміна, який визначає специфіку сучасного реалізму, запропоновано поняття «параболічний реалізм». Наголошено, що саме це поняття розкриває специфіку інтенцій оповідачів у романах Мо Яня й реалізує параболічний спосіб інтерпретації історичних подій у творах. Проаналізовано, що оповідач у романі «Червоний ґаолян» зіставляє конкретне із загальним, розкриваючи історичну динаміку цивілізаційних змін як параболічний процес, якому властиві детермінізм, циклічність, повторюваність певних ситуацій тощо. Розкрито поетологічну специфіку метафор у романі «Червоний ґаолян» Мо Яня. Визначено, в який спосіб письменник досягає максимальної візуалізації оповіді та створює сюжетну напругу. Художня інтенція оповідачів у романах Мо Яня передбачає вияскравлення конкретних фактів на широкому історичному тлі й у динаміці сюжетних подій. У такий спосіб вдається досягнути метафоричності й параболічності зображення, а романи набувають ознак притчі-параболи. Наведені конкретні факти з минулого проектовано на загальний розвиток людства, який представлено у формах художньо-філософських узагальнень.

Як цитувати

Дроздовський, Д. І. (2021). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ГАЛЮЦИНАТОРНОГО РЕАЛІЗМУ» В РОМАНАХ МО ЯНЯ. Китаєзнавчі дослідження, (2), 124-135. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.102
Переглядів статті: 405 | Завантажень PDF: 91

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Мо Янь, галюцинаторний реалізм, сучасна китайська література, дискурс війни, гіпербола

Посилання
Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Слово, Знак, Дискурс ; за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 263–276.
Дроздовський Д. У пошуках реальності: моделі історичної реконструкції в прозі Світлани Алексієвич та Миколи Жулинського. Українська літературна газета. 13.12.2019. URL: https://litgazeta.com.ua/articles/дмитро-дроздовський-у-пошуках-реальн/
Дроздовський Д.І. Дискурс реалізмів у сучасній британській теорії літератури. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 3. С. 215–220. URL: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-3.39
Дроздовський Д.І. Дискурс реалізмів як маркер постпостмодерності: британська теоретична рецепція реалістичного письма в парадигмі постпостмодерністського роману. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. 2020. № 1. Ч. 4. С. 96–102. URL: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-4/18
Кірносова Н.А. Лінгвокраїнознавство Китаю : навч. посіб. для студентів першого курсу філологічного факультету. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. 160 с.
Криворучко С. Тілесність у романі Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці». Сучасні літературознавчі студії. 2019. Випуск 16. С. 101–105.
Lindner B. «Hallucinatory Realism: Peter Weiss' Aesthetics of Resistance, Notebooks, and the Death Zones of Art». New German Critique. Duke University Press. Duke University Press. 1983. (30). P. 127–156.
Мо Янь. Геній / з кит. пер. Є. Красикова. Всесвіт. 2010. Спеціальний випуск журналу. Альманах китайської літератури. С. 170–176.
Мо Янь. Стражденні перевтілення Сімень Нао: фрагменти з роману /з кит. пер. І. Дзюб ; вступне слово від перекладача І. Дзюба. Всесвіт. 2013. № 5–6. С. 56–97.
Мо Янь. Червоний ґаолян / з кит. пер. Н. Кірносова. Харків : Фоліо, 2010. 638 с.
Павлюк І. Сучасний китайський письменник Мо Янь та Україна. Особистий досвід співтворчості. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 476–479.
Печарський А. Іван Франко – Мо Янь (莫言): екзистенційні пошуки літературного діалогу. Українське літературознавство. 2014. Вип. 73. С. 103–110.
Press J. «My Little Phony». The Village Voice. 2003. Nov 4. URL: https://www.villagevoice.com/2003/11/04/my-little-phony/
Russel C., Margulies I. (ed.). Ecstatic Ehnography: Maya Deren and the Filming of Possession Rituals. Rites of Realism: Essays on Corporeal Cinema. Duke University Press, 2003.
Селігей В. Образна система роману «Червоний ґаолян»: життя та смерть у містичному світі ґаолянового краю. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). 2015. Жовтень. № 2 (16). С. 255–260.
Sun A. The Diseased Language of Mo Yan. 2012. URL: https://kenyonreview.org/kr-online-issue/2012-fall/selections/anna-sun-656342/ (accessed 11 January 2021).
Токарчук О. Чутливий наратор (Нобелівська лекція) / пер. з пол. Н. Сидяченко. Всесвіт. 2020. № 1–2. С. 183−194.
The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction; edited by D. O’Gorman and R. Eaglestone. London ; New York : Routledge, 2018. 474 p.
Xie J. Mo Yan Thought: Six Critiques of Hallucinatory Realism (Literary and Cultural Theory). Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2017. 288 p.