СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СКЛАДНОПІДРЯДНОЮ СТРУКТУРНОЮ ОСНОВОЮ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. В. Руда

Анотація

У статті порушується питання щодо одного з найменш досліджених типів складного речення, а саме щодо особливостей функціонування багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові. Зокрема, розглядаються речення зі складнопідрядною структурною основою, їхня семантика та структура. Китайськими вченими окремо не розглядалися питання структурно-семантичних особливостей багатокомпонентних складних речень у китайській мові, їхнє місце серед інших комунікативних одиниць, потенційних можливостей та рамок предикативного ускладнення різних моделей таких речень. Але потреба у вдосконаленні сучасних підходів до природи складного речення в китайській мові, його використання у різних мовних стилях та літературних жанрах зумовлює актуальність цього дослідження. У статті наводяться думки відомих українських учених щодо природи багатокомпонентних складних речень зі складнопідрядною структурною основою, їхніх семантичних характеристик та особливостей вживання. Зважаючи на повну відсутність подібних досліджень у китайських учених, підхід та типологія, розроблені вітчизняними дослідниками, був взятий за основу цієї роботи. У статті аналізуються особливості моделей зі складнопідрядною структурною основою. Пропонується п’ять моделей багатокомпонентних складних речень, серед яких виділяються контаміновані та неконтаміновані. До неконтамінованих речень зі складнопідрядною структурною основою відносимо речення з однорідною супідрядністю, речення з неоднорідною супідрядністю та речення з послідовною підрядністю. До контамінованих конструкцій відносимо речення зі зворотною супідрядністю та речення з подвійною супідрядністю. Розглядаються структурні особливості моделей та їхні семантичні ознаки. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні функціонування багатокомпонентних складних речень зі складнопідрядною структурною основою у науковому, публіцистичному, розмовному стилях мови, сполучуваність типів підрядних у різних моделях, а також їх стилістичні можливості та функції в художньому тексті. Перспективним також вважаємо вивчення зазначеного типу речень у зіставленні з іншими мовами з урахуванням етноментальних особливостей їх носіїв.

Як цитувати

Руда, Н. В. (2023). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СКЛАДНОПІДРЯДНОЮ СТРУКТУРНОЮ ОСНОВОЮ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. Китаєзнавчі дослідження, (4), 64-76. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.04.064
Переглядів статті: 168 | Завантажень PDF: 71

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайська мова, багатокомпонентні складні речення, складнопідрядна структурна основа, модель речення, синтаксис

Посилання
Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису : монографія. Донецьк : Дон. ун-т, 2006. 378 с.
Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : монографія. Донецьк : Дон. ун-т, 2001. 663 с.
Калашникова Г.Ф. Синтаксис багатокомпонентного складного речення в системі філологічної освіти в виші та у школі : навчально-методичний посібник. Харків : вид-во ХДПУ. 1998. 298 с.
Козіцька О.А. Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2003. 20 с.
Руда Н.В. Засоби зв’язку в багатокомпонентних безсполучникових складних реченнях з однофункціональними предикативними одиницями. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. 2014. № 4. С. 31–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2014_1_10.
Руда Н.В. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше «Рикша». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. 2013. № 1. С. 30–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2013_1_10.
Шкарбан Т.М. Формально-граматична і стилістична структура складних конструкцій з однорідною супідрядністю. Мовознавство. 1994. № 1. С. 30–34.
Шульжук К.Ф. Синтаксис складного речення : навчальний посібник. Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2000. 126 с.
Шульжук К.Ф. Складне багатокомпонентне речення в українській мові. Київ : Наукова думка, 1986. 183 с.
老舍. 骆驼祥子. 北京: 北京人民文学出版社, 1998. 224 p.
鲁迅. 阿Q正传 / 经典大全集. 南海出版公司, 2003. 418 p.
余华. 第七天. 北京:新星出版社, 2013. 218 p.
白婷婷. 摹拟爱情. 西安太白文艺出版社出版, 2000. 240 p.
妻妾成群. 苏童著中篇小说. 北京: 北京出版社, 1991. 160 p.