СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. О. Мерзлюк

  О. О. Янчук

Анотація

У статті розглядається результативна семантика, що в сучасній китайській мові може бути виражена за допомогою як лексико-граматичних, так і синтаксичних засобів, а також шляхом їх поєднання. У сучасних дослідженнях результативність розглядається як складова частина категорії перфекту, тобто вона виступає функційно-семантичною категорією в межах аспектуально-темпорального комплексу сучасної китайської мови. Ця категорія презентує ситуацію як таку, результат якої наявний і є наслідком певних дій, що призвели до нього. Такі дії частково усвідомлюються мовцем, але самі собою не входять до темпоральної структури ситуації, адже мовець фокусує увагу саме на їхньому наслідку. У статті розглянуто семантичні особливості категорії результативності за допомогою аналізу функціонування результативних конструкцій, що найбільш повно відображають результативну семантику, є механізмом введення постпозитивних обставин у речення, а також входять до складу складніших синтаксичних конструкцій. Категорія результативності включає такі семантичні елементи: динамічність, граничність, цілісність, моментальність, фактивність, оцінна модальність та модальність можливості. Усі ці елементи, крім фактивності та модальності, наявні в кожній комунікативній ситуації. Ситуація, що виражається за допомогою результативних конструкцій, належить до класу досягнення. Такі структури є маркером комплетивного аспекту, що вказує на результуючий момент завершення дії. Ситуація повинна тривати протягом певного обмеженого проміжку часу. Елементи результативних конструкцій, надаючи внутрішній темпоральній структурі дієслова ідею межі, обмежують дію, тобто ситуацію із динамічною характеристикою. До того ж ситуація сприймається мовцем як цілісна й неподільна на фази. Отже, лексична одиниця вказує на момент досягнення дією своєї межі. Відповідно до цього формується семантика моментальності. Структурні компоненти результативних конструкцій надають висловлюванню оцінної модальності, оскільки під час їхнього вибору мовець обирає, яке конкретне значення буде найкраще відображати його ставлення до ситуації. Проте це відбувається лише у тих ситуаціях, які вже сталися і є фактами, тобто такими, що підтверджуються іншими джерелами інформації. Модальність можливості виражається за допомогою постановки інфіксів “得” de або “不” bu між компонентами результативних конструкцій для вираження можливості / неможливості ситуації.

Як цитувати

Мерзлюк, Д. О., & Янчук, О. О. (2022). СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. Китаєзнавчі дослідження, (4), 124-135. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.04.124
Переглядів статті: 488 | Завантажень PDF: 157

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

результативність, категорія, результативні конструкції, аспект, перфект, китайська мова

Посилання
Антонян К.В. Морфология результативных конструкций в китайском языке. Москва : Муравей, 2003. 270 с.
Бондарко А.В. Понятийные категории и языковые семантические функции. Универсалии и типологические исследования. Мещаниновские чтения. Москва : Наука, 1974. С. 54–79.
Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка. Москва : Языки славянской культуры, 2002. 736 с.
Любимова Ю.С. Потенциальное наклонение глагола как доминанта субполя возможности в современном китайском языке. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2016. № 1–2. С. 35–37.
Маслов Ю.С. Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 840 с.
Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. Москва : Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2011. 627 с.
Тань А. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика изолирующего строя (на примере китайского языка). Москва : Языки славянской культуры, 2002. 896 с.
Теория функциональной грамматики: введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / А.В. Бондарко и др. ; под ред. А.В. Бондарко. Ленинград : Наука, 1987. 348 с.
Яхонтов С.Е. Категория глагола в китайском языке. Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. 183 с.
Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. The evolution of grammar: Tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago/London : University of Chicago Press, 1994. 414 p.
Comrie B. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge : Cambridge University Press, 1976. 142 p.
Loar J.K. Chinese Syntactic Grammar. Functional and Conceptual Principles. New-York : Peter Lang Publishing, 2011. 494 p.
Smith C.S. The parameter of Aspect. Dordrecht : Springer Science+Business Media, 1997. 353 p.
Xiao R, McEnery T. Aspect in Mandarin Chinese: A corpus-based study. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamin’s Publishing Company, 2004. 303 p.
王艳. 东亚语言结果式的类型学研究. 上海外国语大学博士学位论文 / 王艳, 2017. 322 页.